Kişisel VerilerinKorunması Kanunu

Aem Elektrik Motorları San. Tic. A.Ş olarakkurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ileilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)" ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamdahem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerinegetirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıdasunulmuştur.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'daTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunmasıve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tümveri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Firmamız da, tümkuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Firmamızın tüm süreçlerindeişlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tümveriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim,doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, kişiye ait veya kişiadına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem"veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerinarşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / VeriSahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçenifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir.Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri SorumlusuKimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını veyöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesindensorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Firmamız; müşterilerimiz,ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusuolmaktadır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçekveya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzereyetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğundaveya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruyailgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veriişlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

Veri SahibiTaleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangisüreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin taleptebulunma hakkı vermektedir. Firmamız olarak biz de veri sahiplerinden gelentalepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun"Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'unuygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesigerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için firmamızabaşvurmanız veya en hızlı ulaşabileceğimiz direkt kanalımızdan yazılı başvuruiletmeniz gerekmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler,Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahipleriniaydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Aem Elektrik Motorları San. Tic. A.Ş olarak işlediğimizkişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

Bu politikanın amacı, Aem Elektrik Motorları San. Tic. A.Ş nin KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürüttüğüKişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda açıklamadabulunarak; İlgili Kişileri bilgilendirmek ve böylece Kişisel Veriler hususundaşeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, Firmamız KVKK kapsamında Kişisel Verileriişleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu İlgili Kişilerinhaklarını işbu Politika'da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

Politika kapsamındaki hususlar ile ilgili olarak düzenliyapılacak kontrol ve takip işlemleri, Firmamız tarafından oluşturulacakperformans takip ve izleme kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.

Firmamız, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbuPolitikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlarkapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki ilkeleri benimser;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç içingerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

A. FİRMAMIZTARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel Veriler, Firmamız bünyesinde İlgili Kişilerdenalınan Açık Rıza aracılığıyla veya KVKK'nın 5. ve 6. maddelerince bu verilerancak işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümündebelirtilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. Firmamız ile İlgili Kişiarasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanalına veKişisel Verileri İşleme amacına bağlı olarak çeşitlenen ve farklılaşan ve işbuPolitika'daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen Kişisel Veri kategorilerigenel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Parmak izini,
 • Yüz tarama iznini,
 • Kamera kontrol iznini,
 • Özgeçmiş Bilgisini (CV)
 • T.C. kimlik numarasını,
 • Cep telefon numarasını,
 • E-mail adresini,
 • Adres bilgilerini,
 • Aile bilgisini,
 • Eğitim durumunu,
 • Sabıka Kaydını,
 • Banka hesap numaralarını
 • Sosyal güvenlik bilgilerini,
 • Ehliyet bilgilerini,
 • Fotoğrafını,
 • Engellilik, Rapor, İcra, Nafaka vb. durumlarını

Bu veriler, Kişisel Veri Envanteri aracılığıyla VERBİSüzerinde tanımlanmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veriler, Firmamız tarafından aşağıda örneklenenamaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerinöngördüğü müddetçe saklanabilmektedir;

 • Firmamızcılık faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi,
 • Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında faaliyetlerinyürütülmesi,
 • Sözleşmelerin müzakeresi, oluşturulması ve ifası,
 • Talep ve sorular kapsamında İlgili Kişiye desteğinsağlanması,
 • Firmamız'nın risk kriterlerine uygun olarak yürttüğü riskanalizi çalışmaları,
 • Müşteri ve Firmamızcılık ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeleryapılabilmesi,
 • Aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Firmamız insan kaynakları yönetiminin yapılması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması veicrası,
 • Firmamız ve iştiraklerinin, iş ortaklıklarının yürütülmesiamaçlarıyla ticari faaliyetlerin yürütülmesi,

Bu amaçlar, Kişisel Veri Envanteri aracılığıyla VERBİSüzerinde detaylandırılmaktadır.

C. KİŞİSEL VERİLERİNAKTARILMASI

Firmamız, işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenmeAmaçları' bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK'nın 8 ve9'uncu maddeleri uyarınca iştiak, tedarikçi ve iş ortaklarına veri aktarımıyapmaktadır ve Kişisel Veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronikortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. 

D. KİŞİSEL VERİLERİNTOPLANMASI

Firmamız tarafından işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması içinKVKK'nın 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde direk olarakçalışanlar ve müşterilerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerdenve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internetsiteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veyadüzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile deKişisel Veri toplayabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİNSAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler Firmamız bünyesinde, ilgili yasal saklamasüreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbuPolitika'da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süreboyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sonaeren Kişisel Veriler ise, Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak imhaedilmektedir.

F. KİŞİSEL VERİLERİNGÜVENLİĞİ

Firmamız, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğinikorumaya önem verir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar,kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerialınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişimkontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğergerekli kurumsal kontroller uygulanır.